Evergreen GI Tonic 100 Capsules

$35.91

Category:
Brands:

Description

TCM Functions

 • Tonifies Spleen qi
 • Binds the intestines

Ingredients

 • Fu Ling (Poria)
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Bai Bian Dou (Semen Lablab Album)
 • Zhi Huang Qi (Radix Astragali Praeparata)
 • Lian Zi (Semen Nelumbinis)
 • Sha Ren (Fructus Amomi)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Jie Geng (Radix Platycodonis)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Evergreen GI Tonic 100 Capsules”

Your email address will not be published. Required fields are marked *