Evergreen Liver DTX 100 Capsules

$34.00

Brands:

Description

TCM Functions

 • Clears heat
 • Detoxifies the Liver

Ingredients

 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis)
 • Yin Chen (Herba Artemisiae Scopariae)
 • Ma Bian Cao (Herba Verbenae)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Ge Hua (Flos Puerariae)
 • Hu Zhang (Rz/Rx Polygoni Cuspidati)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)
 • Shui Fei Ji (Fructus Silybi)
 • Qing Pi (Pericarpium Citri Reticulatae Viride)
 • Yu Jin (Radix Curcumae)
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Da Huang (Rx/Rz Rhei)
 • Fu Ling (Poria)
 • Pu Tao Zi (Semen Vitis Viniferae)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Evergreen Liver DTX 100 Capsules”

Your email address will not be published.