Evergreen Liver DTX 100 Capsules

$34.00

Brands:

Description

TCM Functions

 • Clears heat
 • Detoxifies the Liver

Ingredients

 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis)
 • Yin Chen (Herba Artemisiae Scopariae)
 • Ma Bian Cao (Herba Verbenae)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Ge Hua (Flos Puerariae)
 • Hu Zhang (Rz/Rx Polygoni Cuspidati)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)
 • Shui Fei Ji (Fructus Silybi)
 • Qing Pi (Pericarpium Citri Reticulatae Viride)
 • Yu Jin (Radix Curcumae)
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Da Huang (Rx/Rz Rhei)
 • Fu Ling (Poria)
 • Pu Tao Zi (Semen Vitis Viniferae)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Evergreen Liver DTX 100 Capsules”

Your email address will not be published. Required fields are marked *